Klasvoll maskinstasjon AS
Du er her: Hjem > Produkter/Referanser

Referanseliste

Klasvoll Maskinstasjon AS har opp gjennom årene utført enn rekke større oppdrag innenfor bygging av infrastruktur, vei, vann, avløp, spregning, transport etc. Nedenfor vil du finne et lite utvalg av oppdragene våre. Har du behov for en mer helhetlig oversikt, be om vår komplette referanseliste.

Kvænangen Kraftverk AS

Kvænangen kraftverk AS har forestående revisjonsarbeid ved Lasso stasjon våren/sommeren 2013. I den forbindelse har vi fått oppdraget med åpning og brøyting av anleggsveien. (Se egen reportasje på våre nyhetssider for bla diemensjon av snømengdene i/på traseen) Fra Kvænangsbotn til Lasso stasjon er det ca 18,5 km   I tillegg har vi foretatt en del pigging, massesortering og generell utbedring av anleggsvegen.  Vi regner med at oppdraget kan bli videreført i 2014.

Tyttebærelva Kraftverk i Lyngen kommune

For Småkraft AS i Bergen har vi foretatt alt av anleggsarbeider på dette prosjektet. Tyttebærelva Kraftverk i Lyngen kommune. Kort omtale av prosjektet:
Planlagt anleggsstart er våren 2012, anlegget planlagt ferdig høsten 2013. Det skal graves ned 840 m fordelt på 440 m ø800 mm støpejernsrør på nedre del og
400 m ø900
mm PE-rør på øvre del. Inntak på kote 125 moh, og kraftstasjonen på kote 6 moh. Strømproduksjon vil være rundt 4,3 GWh i et normalår.  Se ommtale av hele prosjektet på nyhetsidene våre.

Indre Kåfjord Vannverk

I 2012 foretok vi utbygging av Indre Kåfjord Vannverk for Kåfjord kommune.  Det ble bygget nytt inntak i Møllelva med ny ledningstrase og etablert nytt tilhørende høydebaseng på ca kote 73 med forsynings og returleninger.  Det skal senere bygges ny trykkøkningsstasjon på Skattvoll og Bjørkholdt.  Anlegget ble overlevert til Kåfjord kommune i oktober 2012

Galsomælen fyllplass - Nordreisa kommune

Bygging av Rense/Biodam for Avfallsservice AS på Galsomælen Fyllplass, Storslett. Oppstart høsten 2011 – Ferdigstilles våren 2012

Oksfjord Vannverk - Nordreisa kommune

Bygging av Oksfjord Vannverk for Nordreisa kommune. Oppstart høsten 2010, Fullført høsten 2011

VA anlegg Straumsbukta-Straumshelle - Tromsø kommune

Bygging av VA anlegg Straumsbukta-Straumshella for Tromsø kommune. Oppstart høsten 2010, fullført senhøstes 2011

Vannanlegg Røyelen/Reisadalen - Nordreisa kommune

Bygging av ny vannledning Røyelen-Reisadalen. Traselengde ca 6 km. Oppstart høsten 2009 – ferdigstilt november 2011

Storslett og Sørkjosen Vannverk - Nordreisa kommune

Bygging av Storslett og Sørkjosen Vannverk med inntak i Lånivann. Oppdragsgiver: Nordreisa kommune.Oppstart 01.11.2008 - vsluttet/overlevert våren 2010

Avfallsdeponi Galsomælen - Nordreisa kommune

Bygging av nytt avfallsdeponi for Avfallsservice AS Oppstart 01.10.2008 – Ferdigstillet 15.11.2008

Ny veitrase Storsandnes-Alta

Bygging av ny vei, kontrakt T01 E6 Storsandnes-Alta, parsell 2 Lagnesbukt-Jansnes for Statens Vegvesen. Oppstart 15.08.2006 og ferdigstillet 30.10.2008 Kontraktsverdi ca 100 mil. I hovedsak gjelder prosjektet bygging av veg etter standardklasse H1, med vegbredde 7,5 m og kjørebredde 6 m Prosjektet er meget omfattende, og følgende hoved-data gjelder for traseen:Lengde: 7.820 m Spregning: 348.800 pfm3 Fylling med fjellmasser 178.600 pfm3 Masse-flytting jord 26.000 pfm3 Fyllplass/deponi 150.730 pfm3 Jord og gressetablering 200.000m2 Knusing forsterkningslag 20.500 pfm3 Forsterkningslag sprengt stein 50.670 pfm3 I tillegg omfatter prosjektet bygging av to stk. bruer på traseen. Prosjektet gjennomførers sammens med vår kolega Robertsen & Slotnes, Skjervøy via arbeidsfellesskapet KLMRS DA

Rassikring Isbergan FV 294 Ramfjord - Tromsø kommune

Rassikring Isbergan Fv294 i Ramfjord, Tromsø kommune. Underentreprenør for Mika AS ved utførelse av oppdraget for Statens Vegvesen. Her utfører vi mesteparten av maskin-arbeidet, spregning, massetransport samt bygging av skredvoll i Lavangsdalen som er en del av dette prosjektet. Oppstart 10.05.2006 og avsluttet våren 2007.

Renovering av kraftmagasin Rottenvik - Lyngen kommune

Prosjekt Rottenvik Kraftstasjon, (Rottenvik i Lyngen kommune) Oppgradering dammer for Troms Kraft Produksjon AS Oppstart 15.05.2006 der oppdraget ble utført over to sesonger, (vår-sommer-høst).

Bygging av skredsikringsanlegg Ura - i Lyngen kommune

Prosjekt Skredsikring Rv 91 Ura i Lyngen kommune for Statens Vegvesen. Innenfor det skredutsatte ommråde bygger vi en ca 150 meters fangvoll samt tre ledevoller ( to på ca 300 meter og en på ca 70 meter) Fang og ledevollene bygges i en høyde på 8-12 meter fra eksisterende terreng. Mellom ledevollene blir det grav ut fanggrop. Arbeidets art omfatter i all hovedsak uttrauing av masser for rasoverbygg, massetransport, sjøfylling, bygging av fang og ledevoller samt spregning. Utsprengt stein benyttes til sjøfylling, plastring og øvrige vegformål. Bekkene som blir berørt av utbyggingen erosjonssikres med fiberduk og plastring med stein. Prosjektet er omfattende både med omsyn til volum og utførelse. Første del av arbeidet må stoppe når skredfaren inntrer, men starter opp umiddelbart igjen til våren så snart skredfaren er over. Planlagt avslutning på prosjektet er ved utgangen av juni måned 2005.

Sørfjordelv Bruk - Kvænangen kommune

Statens Vegvesen, Region Nord, Tromsø. Fv 367 Ny Sørfjordelv bru, Kvænangen Prosjektet omfatter bygging av ny bru på Fv 367 Karvik-Sekkemo. Oppdraget omfatter riving og fjerning av eksisterende bru, grunnarbeid, betongarbeid, rekkverk, tilpasning av veg, omkjøringsveg/bru og omlegging av elv i anleggsperioden. Oppstart 21.06.2004 og ferdigstillelse 15.10.2004.

Infrastruktur testfelt Vindmøller

Norsk Miljøkraft AS, Prosjekt infrastruktur testfelt Sandhaugen. Totalentreprenise arbeid infrastruktur vedrørende oppsett at testvindmølle Sandhaugen på Kvaløya, Troms. Oppstart 01.08.2003 og ferdigstillelse 10.12.2003

Havøygavelen vindkraftverk

NCC Norge AS Prosjekt vindmøllepark Havøygavelen, Havøysund. Alt av grunn- arbeid på 16 vindmøllefundament pluss jordingsgrøfter for fundamentene. Bygging og opprusting av vei til mølleparken (ca 10 km) samt grøftetrase for høyspent og fiberkabel. Dvs. infrastrukturen totalt for dette anlegget. Oppstart 10.04.2002 Ferdigstillet 15.10.2002